MJERILA UPISA DJECE U DV LASTAVICA (ped.god. 2024./2025.)

* prema Pravilniku o upisu djece u DV Lastavica, Odluci o planu upisa i mjerilima upisa za ped.god. 2024/2025 te Oglasu za upis djece


1. PODATCI O VREMENU UPISA I SKUPINAMA

  • Djeca koja redovno pohađaju u ovoj pedagoškoj godini vrtić ne prolaze ponovno ovaj upisni postupak.
  • Upisi se provode isključivo kroz web-aplikaciju e-Upisi (e-Građani) na linku https://vrtici.e-upisi.hr/ te su otvoreni od 9. 5. 2024. (četvrtak) do 17. 5. 2023. u 12:00 sati (petak).
  • U slučaju poteškoća s predajom zahtjeva preko platforme e-Građani ili ako roditelji/skrbnici nemaju pristup internetu, moguće je doći osobno u Upravu vrtića uz obavezan prethodni kontakt radi dobivanja termina osobnog dolaska.

- e-mail: info@djecjivrticlastavica.hr

- telefon: 023/286-303

- mobitel: 098/666-010 (Marina Grgin)

  • Upisi su otvoreni za sljedeće programe Dječjeg vrtića Lastavica:

- cjelodnevni (10-satni) jaslički program – za 3 djece,

- cjelodnevni (10-satni) vrtićki program – za 2 djece,

- poludnevni (5,5-satni) vrtićki program  – za 16 djece.

Roditelji su dužni prilikom prijave u komentaru navesti preferenciju objekta upisa (Preko, Sutomišćica, Lukoran, Ugljan) ukoliko se razlikuje od mjesta adrese prebivališta.


2. DOKUMENTACIJA ZA UPISE

  • Roditelji su dužni popuniti inicijalni upitnik o djetetu unutar sustava


  • Obavezna dokumentacija koju moraju priložiti roditelji

*sustav ne može sam dohvatiti

*prilaže se u bilo koji od ponuđenih mjesta za prilaganje dokumentacije

- liječničko uvjerenje o obavljenom sistematskom pregledu (pedijatar) (ne starije od 1 mjeseca od dana predaje Zahtjeva)

- preslika zdravstvene iskaznice djeteta

- preslika osobne iskaznice (oba) roditelja/skrbnika

  • Obavezna dokumentacija koju povlači sustav

*ako sustav ne uspijeva dohvatiti podatak, roditelji su dužni priložiti dokumente u sustav

*ne starije od 1 mjeseca od dana predaje Zahtjeva

- preslika rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih za dijete

- dokaz o prebivalištu djeteta i roditelja > uvjerenje o prebivalištu za dijete i roditelje

- dokaz o zaposlenju roditelja > e-zapis o radnom statusu sa HZMO-a (oba) roditelja, ugovor/potvrda kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu (za roditelje zaposlene u inozemstvu), potvrda fakulteta/škole o statusu redovnog studenta/učenika

  • Dodatna dokumentacija i dokazi – radi ostvarivanja prednosti

*potrebno je priložiti navedene dokaze kod označenog kriterija

- za dijete roditelja žrtve i invalida domovinskog rata > rješenje o statusu žrtve i invalida domovinskog rata,

- za dijete samohranog roditelja > smrtni list ili izvadak iz matice umrlih za preminulog roditelja ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete,

- za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj) > presuda o razvodu braka, odluka suda o povjeri djeteta na stanovanje, izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri Centru za socijalnu skrb,

- za dijete iz obitelji s troje i više djece > izvadak iz matične knjige rođenih/rodni list za ostalu djecu iz obitelji

- za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje i dijete u udomiteljskoj obitelji > rješenje/potvrda Centra za socijalnu skrb,

- za dijete korisnika doplatka za djecu: rješenje ili potvrda/elektronički zapis HZMO-a o pravu na doplatak za tekuću godinu, (priložiti ako sustav ne povuče podatak)

- za dijete s teškoćama: nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili medicinska dokumentacija ustanove zdravstvene skrbi i/ili kliničkih bolničkih centara.

- za dijete roditelja s invaliditetom > rješenje o stupnju invalidnostidokaz o utvrđenom tjelesnom oštećenju roditelja


3. KRITERIJI ZA UPISE

Prednost pri upisu u cjelodnevne (10-satne) programe imaju djeca (oba) zaposlena roditelja koji imaju prebivalište na području Općine Preko

Ako nakon primjene bodovanja, dvoje ili više djece ostvaruje jednak broj bodova, prednost pri upisu ostvaruje dijete koje do 1. travnja tekuće godine navrši četiri godine života, odnosno po kriteriju starosti djeteta, od starijeg prema mlađem


Lista kriterija za bodovanje:

* roditelj označava kriterije koji se odnose na njihovo dijete

100 bodova

- Djeca koja imaju prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića

50 bodova

- Djeca roditelja invalida Domovinskog rata

- Djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

- Djeca koja su ostvarila pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima

- Djeca samohranih roditelja

- Djeca jednoroditeljskih obitelji     

25 bodova

- Djeca oba zaposlena roditelja

(uključuje osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa te osobu koja je na redovitom školovanju) 

10 bodova

- Djeca iz obitelji s troje ili više djece               

5 bodova

- Djeca roditelja koji primaju dječji doplatak          

- Djeca korisnika zajamčene minimalne naknade   

0 bodova (obavezno je označiti kriterij prilikom upisa)      

- Djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima

(djeca koja imaju nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja)

4. CIJENE POHAĐANJA PROGRAMA

Cijene programa Vrtića koje plaća roditelj/skrbnik djeteta, kako slijedi:

  • Za djecu s područja Općine Preko

(dijete i oba roditelja, dijete i samohrani roditelj, jednoroditeljska obitelj)

- vrtićki i jaslički cjelodnevni (10-satni) program     =          46,45 eura

- vrtićki poludnevni (5,5-satni) program                  =          23,23 eura

- naknada za čuvanje mjesta                                  =          13,27 eura

  • Za djecu iz drugih općina i gradova

- vrtićki i jaslički cjelodnevni (10-satni) program    =          185,81 eura

- vrtićki poludnevni (5,5-satni) program                 =            92,91 eura

- naknada za čuvanje mjesta                                 =            26,54 eura

Ostatak do punog iznosa cijene vrtića pokriva Osnivač sukladno Odluci o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića (priuštivost vrtića za roditelje) te se navedene cijene koriste dok je na snazi navedena Odluka.


Ravnateljica za vrijeme privremene spriječenosti: Marina Grgin