DJEČJI VRTIĆ LASTAVICA

Prijeških mučenika 1

23273 Preko

NAČIN OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU DJECE TE VISINA IZNOSA PARTICIPACIJE RODITELJA DJECE KORISNIKA


Članak 1.

Upisi za pedagošku godinu 2022./2023. u Dječji vrtić Lastavica se provode isključivo elektroničkim putem, preko portala e-Građani kroz e-Upise te su otvoreni od 12.5. do 20.5.2022. godine.


Članak 2.

Mogućnost upisa nove djece u Dječji vrtić Lastavica od 5. rujna 2022. po skupinama i programima:

  • Jaslička skupina (Preko) 

- Redoviti cjelodnevni 10-satni program

- 7 slobodnih mjesta

  • Vrtićka skupina (Preko)

- Redoviti cjelodnevni 10-satni program + poludnevni 5,5-satni program

- 2 slobodna mjesta

  • Vrtićka skupina (Sutomišćica)

- Redoviti poludnevni 5,5-satni program

- 11 slobodnih mjesta

  • Vrtićka skupina (Lukoran)

- Redoviti poludnevni 5,5-satni program

- 20 slobodnih mjesta

  • Vrtićka skupina (Ugljan)

- Redoviti cjelodnevni 10-satni program + poludnevni 5,5-satni program

- 11 slobodnih mjesta


Sveukupno: 51 slobodno mjesto


Članak 3.

Pri upisu djece u redoviti cjelodnevni (10 sati) i poludnevni (5.5 sati) program Vrtića prednost imaju:

- djeca s prebivalištem u Općini Preko,

- djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata

- djeca u udomiteljskim obiteljima.

Sva ostala djeca upisuju se do popune slobodnih mjesta.

Pri upisu u cjelodnevni jaslički i cjelodnevni vrtićki program (10-satni) Vrtića prednost imaju:

- djeca koja zajedno s oba roditelja imaju prebivalište na području Općine Preko

- djeca kojoj su oba roditelja zaposlena.

U programe poludnevnog boravka (5.5-satni) djeca se upisuju prema mjestu prebivališta.

Djeca u godini prije polaska u školu (školski obveznici) s prebivalištem u Općini Preko:

- ostvaruju pravo izravnog upisa u poludnevne programe prema mjestu prebivališta

- u cjelodnevne programe ako zadovoljavaju kriterije.

Za djecu koja su upisana u vrtić u pedagoškoj godini 2021/2022. te bez prekida ostaju korisnici Vrtića u pedagoškoj godini 2022/2023., ne primjenjuje se bodovanje.


Članak 4.

Roditelj djeteta korisnika usluga dužan je sudjelovati u cijeni programa Vrtića koji ostvaruje njegovo dijete, ovisno o vrsti i trajanju programa, kako slijedi:

a) Redovni vrtićki program - za djecu s područja Općine Preko:

- cjelodnevni program (10 sati) …………………………….. 700,00 kuna

- poludnevni program (5.5 sati) …………………………….. 350,00 kuna

b) Redovni vrtićki program - za djecu iz drugih općina i gradova

- cjelodnevni program (10 sati) ……………………………… 1.400,00 kuna

- poludnevni program (5.5 sati) ……………………………… 700,00 kuna

c) Redovni jaslički program (10 sati)

- djeca s prebivalištem na području Općine Preko ………..… 700,00 kuna

- djeca s prebivalištem na području drugih općina ……………1.400,00 kuna

d) Naknada za čuvanje mjesta u jasličkoj skupini dok dijete ne navrši 12 mjeseci, za svaki mjesec od početka pedagoške godine ……………………………. 200,00 kuna


Članak 5.

Ukoliko se prijavi veći broj djece od kapaciteta slobodnih mjesta, primjenjuje se bodovanje, i to na sljedeći način:

- Djeca koja zajedno s oba roditelja imaju prebivalište na području Općine Preko

        - 100 bodova

- Djeca iz jednoroditeljske obitelji/djeca samohranog roditelja/skrbnika koja imaju prebivalište na području Općine Preko

        - 100 bodova

- Djeca žrtava i invalida Domovinskog rata koja imaju prebivalište na području Općine Preko

         - Izravan upis

- Djeca u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi koja imaju prebivalište na području Općine Preko

         - Izravan upis

- Djeca samohranih roditelja

          - 23 boda

- Djeca iz jednoroditeljske obitelji sa zaposlenim roditeljem 

           - 23 boda

- Djeca iz obitelji gdje su oba roditelja zaposlena

          - 20 bodova

- Djeca čiji je jedan roditelj redoviti student ili učenik, a drugi je zaposlen

          - 20 bodova

- Djeca čiji su roditelji redoviti studenti ili učenici

         - 20 bodova

- Djeca iz obitelji gdje je jedan roditelj zaposlen

         - 10 bodova

- Djeca roditelja koji primaju dječji doplatak

          - 2 boda

- Djeca iz obitelji s dvoje djece

          - 2 boda

- Djeca iz obitelji s troje ili više djece

          - 3 boda

- Djeca čiji je brat/sestra već upisan u traženu ustanovu 

           - 1 bod

- Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu - ostvaruju pravo izravnog upisa u poludnevne programe prema mjestu prebivališta, te u cjelodnevni program ako zadovoljavaju kriterije

- Djeca s teškoćama u razvoju - ostvaruju pravo izravnog upisa ukoliko Vrtić može osigurati specifične potrebne uvjete

- Djeca koja imaju potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić - obvezan dokument za svako dijete koje se upisuje u vrtić, ne stariji od mjesec dana od podnošenja prijave

Ukoliko nakon primjene bodovanja, dvoje ili više djece ostvaruje jednak broj bodova, prednost pri upisu ostvaruje se sljedećim redoslijedom:

- dijete u godini prije polaska u školu,

- dijete kojem su brat ili sestra već upisani u Ustanovu,

- djeca iz obitelji s težim životnim ili zdravstvenim prilikama (više članova zajedničkog kućanstva, teže bolesti članova zajedničkog kućanstva i sl.),

- po kriteriju starosti djeteta, od starijeg prema mlađem.


Članak 6.

Obvezna dokumentacija za upis u vrtić:

- Zahtjev za upis i Inicijalni upitnik – ispunjava se direktno u web aplikaciji

- Rodni list/izvadak iz matice rođenih za dijete – sustav preuzima samostalno u web aplikaciji

- Podatci o prebivalištu – sustav preuzima samostalno u web aplikaciji

- Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u Vrtić – potrebno je pribaviti od nadležnog liječnika te ju priložiti u web aplikaciji

- Preslika osobne iskaznice oba roditelja/skrbnika – potrebno ih je (skenirane ili fotografirane) priložiti u web aplikaciji

- Preslika zdravstvene iskaznice djeteta – potrebno ju je (skeniranu ili fotografiranu) priložiti u web aplikaciji


Članak 7.

Dokumentacija za ostvarivanje prednosti pri upisu:

- Potvrda nadležnog tijela o tome da se radi o djetetu roditelja žrtve i invalida Domovinskog rata – potrebno je pribaviti od nadležnog tijela te ju priložiti u web aplikaciji

- Rješenje da je dijete smješteno u udomiteljsku obitelj ili Rješenje o određivanju staratelja odnosno skrbnika djeteta – potrebno je pribaviti od nadležnog tijela te ju priložiti u web aplikaciji

- Za dijete samohranog roditelja, smrtni list/izvadak iz matice umrlih ili uvjerenje kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete – potrebno je pribaviti od nadležnog tijela te ju priložiti u web aplikaciji

- Za dijete koje živi u jednoroditeljskoj obitelji, presuda o razvodu braka ili odluka suda o povjeri djeteta na stanovanje ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom

kućanstvu – potrebno je pribaviti od nadležnog tijela te ju priložiti u web aplikaciji

- Status o zaposlenju:

  •  elektronički zapis HZMO-a za roditelje djeteta (e-radna knjižica) – sustav preuzima samostalno u web aplikaciji
  • jednakovrijedna isprava koju je izdalo nadležno tijelo u inozemstvu ukoliko je roditelj zaposlen u inozemstvu – potrebno je pribaviti od nadležnog tijela te ju priložiti u web aplikaciji
  • dokaz da se roditelj/i redovno školuje – potrebno je pribaviti od nadležnog tijela te ju priložiti u web aplikaciji

- Za dijete korisnika doplatka za djecu, rješenje/potvrda/elektronički zapis HZMO-a o pravu na doplatak za djecu – sustav preuzima samostalno u web aplikaciji

- Za obitelj s dvoje, odnosno troje i više djece, izvadci iz matične knjige rođenih/rodni listovi za ostalu djecu iz obitelji – potrebno je pribaviti od nadležnog tijela te ju priložiti u web aplikaciji

- Za djecu s teškoćama u razvoju, nalaz i mišljenje nadležnog tijela te ostala zdravstveno-medicinska dokumentacija – potrebno je pribaviti od nadležnog tijela te ju priložiti u web aplikaciji

Ukoliko sustav ne preuzme neki od navedenih dokumenata samostalno u web aplikaciji, potrebno ih je pribaviti od nadležnog tijela te priložiti u web aplikaciji (skenirane ili fotografirane).

Ravnateljica: Đana Jadrijev, mag.praesc.educ.