DJEČJI VRTIĆ LASTAVICA

Ulica prijeških mučenika 1

23273 Preko

NAČIN OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU DJECE TE VISINA IZNOSA PARTICIPACIJE RODITELJA DJECE KORISNIKA

Članak 1.

Upisi za pedagošku godinu 2023./2024. u Dječji vrtić Lastavica se provode isključivo elektroničkim putem, preko portala e-Građani kroz web-aplikaciju e-Upisi te su otvoreni od 11. 5. do 19. 5. 2023. godine.

Članak 2.

Mogućnost upisa nove djece u Dječji vrtić Lastavica od 1. rujna 2023.:

- Jaslička skupina (Preko) - Redoviti cjelodnevni (10-satni) program

- Vrtićka skupina - Redoviti cjelodnevni (10-satni) program

- Vrtićka skupina - Redoviti poludnevni (5,5-satni) program

Roditelji su dužni prilikom prijave u komentaru navesti preferenciju objekta upisa (Preko, Sutomišćica, Lukoran, Ugljan) ukoliko se razlikuje od mjesta adrese prebivališta.


Članak 3.

Pri upisu u cjelodnevni jaslički i cjelodnevni vrtićki program (10-satni) Vrtića prednost imaju: - dijete s oba roditelja zaposlena roditelja koji imaju prebivalište na području Općine Preko

- dijete zaposlenog samohranog roditelja koji imaju prebivalište na području Općine Preko

- dijete sa zaposlenim roditeljem u jednoroditeljskoj obitelji koji imaju prebivalište na području Općine Preko

Članak 4.

Roditelj djeteta-korisnika usluga dužan je sudjelovati u cijeni programa Vrtića koji ostvaruje njegovo dijete, ovisno o vrsti i trajanju programa, kako slijedi:

Poludnevni poludnevni 5,5-satni program (vrtićki):

- za djecu s prebivalištem na području Općine Preko – 46,45 eura,

- za djecu s prebivalištem izvan područja Općine Preko – 92,91 eura.

Cjelodnevni 10-satni program (vrtićki i jaslički):

- za djecu s prebivalištem na području Općine Preko – 92,91 eura,

- za djecu s prebivalištem izvan područja Općine Preko – 185,81 eura.

Naknada za čuvanje mjesta u skupini dok dijete ne navrši 1. godinu (jaslice), odnosno 3. godinu (vrtić), za svaki mjesec od početka pedagoške godine – 26,54 eura.

Članak 5.

Ukoliko se prijavi veći broj djece od kapaciteta slobodnih mjesta, primjenjuje se bodovanje, i to na sljedeći način:

- Djeca žrtava i invalida Domovinskog rata koja imaju prebivalište na području Općine Preko

- Izravan upis

- Djeca u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi koja imaju prebivalište na području Općine Preko

- Izravan upis

- Djeca koja zajedno s oba roditelja imaju prebivalište na području Općine Preko

- 100 bodova

- Djeca iz jednoroditeljske obitelji koja s roditeljem imaju prebivalište na području Općine Preko

- 100 bodova

- Djeca samohranog roditelja/skrbnika koja s roditeljem imaju prebivalište na području Općine Preko

- 100 bodova

- Djeca samohranog roditelja/skrbnika koji je zaposlen

- 23 boda

- Djeca iz jednoroditeljske obitelji sa zaposlenim roditeljem

- 23 boda

- Djeca iz obitelji gdje su oba roditelja zaposlena (odnosi se i na osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa)

- 20 bodova

- Djeca čiji je jedan roditelj redoviti student ili učenik, a drugi je zaposlen

- 20 bodova

- Djeca čiji su roditelji redoviti studenti ili učenici

- 20 bodova

- Djeca iz obitelji gdje je jedan roditelj zaposlen

- 10 bodova

- Djeca samohranog roditelja/skrbnika koji nije zaposlen

- 10 bodova

- Djeca iz jednoroditeljske obitelji, čiji roditelj nije zaposlen

- 10 bodova

- Djeca roditelja koji primaju dječji doplatak

- 2 boda

- Djeca iz obitelji s dvoje djece

- 2 boda

- Djeca iz obitelji s troje ili više djece

- 3 boda

- Djeca čiji je brat/sestra već upisan u traženu ustanovu

- 1 bod

Kriteriji koji se ne boduju, no potrebno ih je označiti ukoliko se odnose na dijete, te priložiti dokumente koji dokazuju određeno pravo

- Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu – predškolci

- Djeca s teškoćama u razvoju - ostvaruju pravo upisa ukoliko Vrtić može osigurati specifične potrebne uvjete

- Djeca koja imaju potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić - obvezan dokument za svako dijete koje se upisuje u vrtić, ne stariji od tri mjeseca od dana podnošenja prijave


Ukoliko nakon primjene bodovanja, dvoje ili više djece ostvaruje jednak broj bodova, prednost pri upisu ostvaruje se sljedećim redoslijedom:

- djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života (od starijeg prema mlađem),

- djeca roditelja invalida Domovinskog rata,

- djeca iz obitelji s troje ili više djece, djeca oba zaposlena roditelja,

- djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima,

- djeca samohranih roditelja,

- djeca jednoroditeljskih obitelji,

- djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom,

- djeca koja su ostvarila pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima,

- djeca koja imaju prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića

- djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade,

- dijete kojem su brat ili sestra već upisani u Ustanovu.

Članak 6.

Obvezna dokumentacija za upis u vrtić:

- Zahtjev za upis i Inicijalni upitnik – ispunjava se direktno u web aplikaciji

- Rodni list ili izvadak iz matice rođenih za dijete – potrebno je (skeniranu ili fotografiranu) priložiti u web aplikaciji

- Podatci o prebivalištu za roditelje i dijete – sustav preuzima samostalno u web aplikaciji

- Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u Vrtić (ne stariji od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva) – potrebno je pribaviti od nadležnog liječnika te priložiti u web aplikaciji

- Preslika osobne iskaznice oba roditelja/skrbnika – potrebno je (skenirane ili fotografirane) priložiti u web aplikaciji

- Preslika zdravstvene iskaznice djeteta – potrebno je (skeniranu ili fotografiranu) priložiti u web aplikaciji

Članak 7.

Dokumentacija za ostvarivanje prednosti pri upisu – potrebno je pribaviti od nadležnog tijela te (skenirane ili fotografirane) priložiti u web aplikaciji:

- Potvrda nadležnog tijela o tome da se radi o djetetu roditelja žrtve i invalida Domovinskog rata

- Rješenje da je dijete smješteno u udomiteljsku obitelj ili Rješenje o određivanju staratelja odnosno skrbnika djeteta

- Za dijete samohranog roditelja - smrtni list/izvadak iz matice umrlih ili uvjerenje kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete

- Za dijete koje živi u jednoroditeljskoj obitelji - presuda o razvodu braka ili dokaz da je brakorazvodna parnica u tijeku ili odluka suda o povjeri djeteta na stanovanje ili izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri Centru za socijalnu skrb ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta

- Status o zaposlenju:

  • elektronički zapis HZMO-a za oba roditelja djeteta (e-radna knjižica - ne stariji od mjesec dana) – sustav preuzima samostalno u web aplikaciji
  • jednakovrijedna isprava koju je izdalo nadležno tijelo u inozemstvu ukoliko je roditelj zaposlen u inozemstvu, u slučaju greške skenirano priložiti u web aplikaciji
  • dokaz da se roditelj/i redovno školuje – potrebno je pribaviti od nadležnog tijela te ju skeniranu priložiti u web aplikaciji

- Za dijete korisnika doplatka za djecu – službeni dokument HZMO-a o pravu na doplatak za djecu – sustav preuzima samostalno u web aplikaciji, u slučaju greške skenirano priložiti u web aplikaciji

- Za obitelj s dvoje, odnosno troje i više djece - izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list za ostalu djecu iz obitelji

- Za djecu s teškoćama u razvoju - nalaz i mišljenje nadležnog tijela te ostala zdravstveno-medicinska dokumentacija

Ukoliko sustav ne preuzme neki od navedenih dokumenata samostalno u web aplikaciji, potrebno ih je pribaviti od nadležnog tijela te priložiti u web aplikaciji (skenirane ili fotografirane).

Ravnateljica: Đana Jadrijev, mag.praesc.educ.