Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i Odluke Upravnog vijeća (KLASA: 601-05/21-01/04, URBROJ: 2198/13-06/1-21-4 od 21. lipnja 2021.), Dječji vrtić Lastavica raspisuje

N A T J E Č A J

za zapošljavanje odgojitelja-pripravnika

Vrsta radnog odnosa: (m/ž) – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme

Natječaj se odnosi na prijem pripravnika/pripravnice kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

Potrebni stručni uvjeti:

- za odgojitelja/pripravnika može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. i članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički studij za odgojitelja

- nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih koja nema više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini.


U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, broj telefona i e-mail adresa).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pismenu prijavu kandidati su dužni priložiti:

  1. životopis s opisom dosadašnjeg rada – vlastoručno potpisan
  2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  3. dokaz o radnom stažu: elektronički zapis, odnosno potvrda o podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata da se ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19),
  5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (ne stariji od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19),
  6. preslika domovnice,
  7. uvjerenje HZZ-a o dužini vođenja u evidenciji nezaposlenih osoba

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

U skladu s člankom 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) prijaviti se mogu kandidati oba spola koji ispunjavaju gore navedene uvjete. Izrazi koji se koriste u tekstu natječaja, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i jednako su primjenjivi i na ženski i na muški rod.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) i drugim posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 102. i članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) treba dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. navedenog Zakona.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Prijave na natječaj šalju se preporučenom poštom poslodavcu u roku od 33 (trideset tri) dana od objave natječaja, u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Natječaj za odgojitelja/pripravnika“, na adresu:

Dječji vrtić Lastavica

Prijeških mučenika 1

23273 Preko

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave se neće razmatrati.

Natječaj se objavljuje i na mrežnim stranicama te na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Lastavica i traje od 2.7.2021. do 4.8.2021. godine. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da vrtić kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno zakonskim propisima.