U dječjim vrtićima Općine Preko vanjski stručni suradnik - psiholog dio je stručnog tima zajedno s logopedom. Zadatak psihologa je osiguravati stabilno i poticajno okruženje, u kojem će svako dijete rasti i razvijati se u ono što na osnovu svojih potencijala može postati.

Rad psihologa u vrtiću, usmjeren je na tri glavna aspekta – na djecu, odgajatelje i roditelje. Primarni zadaTci predškolskog psihologa su praćenje psihofizičkog razvoja djece te preventivno djelovanje.

Ukoliko dijete ima posebne potrebe, prolazne ili trajne, psiholog organizira praćenje djeteta. To se ostvaruje kroz opažanje u grupi, ispunjavanje skala i upitnika, primjenjivanje testova, razgovor s djetetom ili roditeljima i sl. Također, psiholog može uputiti odgajatelja kako treba pratiti ponašanje djeteta te što promatrati i kako bilježiti svoja zapažanja.

Posebne potrebe mogu se javiti i zbog neujednačenog razvoja u nekim područjima kao što su motorika, govor, emocije, socijalni kontakti i dr. Osim toga, posebne potrebe imaju i neka djeca koja su razvila specifične strahove zbog doživljene traumatske situacije. Neka se djeca vrlo teško odvajaju od roditelja i nakon 2 – 3 mjeseca pohađanja vrtića. Djeca, čiji se roditelji razvode također mogu imati specifične poteškoće, kao i ona djeca koja su dobila mlađeg brata ili sestru.

Edukacija, kao dio preventivnog rada psihologa, odnosi se na provođenje kontinuiranog usavršavanja odgajatelja i roditelja, s ciljem poticanja njihovog osobnog rasta i razvoja.

Edukacija također podrazumijeva savjetodavne razgovore i konzultacije s odgajateljima o djeci, planiranje i vođenje roditeljskih sastanaka te radionica (za roditelje/odgajatelje/djecu) s različitim zanimljivim temama.

Rana intervencija podrazumijeva poduzimanje konkretnih mjera nakon što se dijagnosticiraju posebne potrebe djeteta. Posebne potrebe se, osim opažanjem, utvrđuju primjenom psihodijagnostičkih sredstava. Opažanje se odnosi na sustavno promatranje djece u skupini, njihove integracije, socijalizacije i ponašanja u konkretnoj situaciji.

Nakon utvrđene posebne potrebe djeteta, psiholog najčešće provodi savjetovanje. Savjetovanje se može provoditi s djetetom, roditeljima ili odgajateljima – ovisno o utvrđenoj posebnoj potrebi. Ukoliko se pokaže potreba, psiholog upućuje dijete odnosno roditelje u nadležnu ustanovu na dodatan specijalistički pregled, dijagnostiku ili tretman. Savjetovanje roditelja i odgajatelja ima za cilj usklađivanje obiteljskog i institucionalnog (dječji vrtić) djelovanja na djetetov razvoj i napredovanje. U sklopu intervencije, psiholog surađuje s osnovnim školama, Centrom za socijalni rad, sa specijaliziranim institucijama, domovima zdravlja i drugim ustanovama.

Iznimno je važna suradnja s roditeljima, odgajateljima i djecom radi jedinstvenog odgojnog utjecaja na dijete.

U okviru rane intervencije koju provodi psiholog, uključen je i terapeutski rad, a odnosi se na individualni ili grupni terapeutski rad s djecom i/ili njihovim roditeljima.

Nadežda Deša, vanjski suradnik psiholog