Ilustracija djeteta
Ilustracija djeteta
Ilustracija djeteta
Ilustracija cvijeća
Ilustracija cvijeća

Programi

  • Program rada Dječjeg vrtića Lastavica obuhvaća programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od navršene jedne godine života do polaska u školu
  • Rani i predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji, na temelju odredbi Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Programskog usmjerenja odgoja i obrazovanja predškolske djece, zaključaka i odluka Upravnog vijeća te Općinskog vijeća Općine Preko
  • Vrtić će provoditi programe u 5 mješovitih odgojnih skupina s brojem djece u skladu s odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe
  • Pedagoška godina započinje 1. rujna, a završava 31. kolovoza.

Redoviti programi

Program rada dječjeg vrtića ima za cilj zajedničko unaprjeđivanje kvalitete života i življenja djece i odraslih. Kako bi se zadovoljio osnovni cilj programa, odgojno-obrazovni rad temelji se na poštivanju prava djece i zadovoljavanju njihovih potreba i interesa u skladu s razvojnim mogućnostima svakog djeteta.

Rad našeg vrtića temelji se na humanističkoj orijentaciji i koncepciji razvoja predškolskog odgoja.

To znači da:

  • pažljivo strukturiramo okruženje koje potiče dječju inicijativu i stvaralaštvo
  • odgojitelji dobro poznaju osobitosti dječjeg razvoja i u skladu s tim planiraju svoj rad, a posebice je važno promatranje i bilježenje napretka svakog djeteta
  • podupiremo stav da je učenje interaktivan proces koji uključuje djecu i odrasle, kao i čitavo okruženje
  • potičemo suradnju s roditeljima nastojeći da obitelji djece iz vrtića postanu partneri u ostvarivanju zajedničkog cilja – optimalnog poticanja dječjeg razvoja
  • potičemo toleranciju prema različitostima i uvažavanje prava sve djece
  • kontinuirano se stručno usavršavamo, nastojimo procjenjivati kvalitetu svoje prakse i stalno usvajati nova znanja

Cjeloviti razvojni programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja provode se za djecu od jedne godine do polaska u osnovnu školu. Nudimo cjelodnevne (10-satne) programe te poludnevne (5,5 satne) programe.

Skupine dijelimo prema kronološkoj dobi djeteta u tzv. jasličke skupine (djeca do 3. godine) i vrtićke skupne (djeca od 3-7 godina). Sve naše skupine su dobno mješovite, što omogućuje kvalitetnu socijalnu interakciju i suradničko učenje djece različite dobi.

Program predškole integriran je u redovne programe i provodi se u svim mješovitim vrtićkim skupinama.

Velika pažnja posvećuje se prostorno-materijalnom okruženju i dokumentiranju procesa učenja djece kao podlozi u razvoju kurikuluma.

U matičnom objektu u Preku provodi cjelodnevni (10-satni) program u dvije skupine, vrtićka skupina za djecu od 3 do 7 godina starosti (do polaska u školu) te jaslička skupina od 1 do 3 godine starosti. U područnom objektu Ugljan provodi se cjelodnevni (10-satni) program u vrtićkoj skupini za djecu od 3 do 7 godina starosti (do polaska u školu). U ovim objektima poludnevni (5,5-satni) program provodit će se u sklopu cjelodnevnog programa u vrtićkoj skupini. U područnim objektima Sutomišćica i Lukoran provodi se poludnevni (5,5-satni) program u vrtićkoj skupini za djecu od 3 do 7 godina starosti (do polaska u školu).